W ramach specjalizacji Spory i zastępstwo procesowe nasza Kancelaria zapewnia:

  • sporządzanie pism przedsądowych, wniosków, pozwów, apelacji  i innych pism procesowych w sprawach ze stosunku pracy, sprawach cywilnych oraz gospodarczych 
  • sporządzanie pism w toku postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, Sądem Najwyższym  oraz w postępowaniu arbitrażowym
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  
  • sporządzanie opinii w zakresie prowadzonych postępowań